IJZER KOOLSTOF DIAGRAM PDF


De vervaardiging van staal: ijzer-koolstof diagram. Front Cover. Stichting Staalcentrum Nederland (Rotterdam). Staalcentrum Nederland, H5 Ijzer koolstof-diagram LR. Vak: Materiaalkunde (edmk).p2hv{}.p2hv. stopoverlappingourstyleplease{position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;width: px. nl l’ ijzer-koolstof-diagram n диаграмма f состояния железо — углерод ‘ +3. 59 lî3fl° 3’57+B+8‚61 + ‘ l’ 2 3 4 5 а %С e phase.

Author: Mezishakar Mazuru
Country: Bermuda
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 13 February 2012
Pages: 149
PDF File Size: 11.63 Mb
ePub File Size: 6.76 Mb
ISBN: 994-5-66207-834-8
Downloads: 96699
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kelrajas

Roestvast staal is een materiaal dat aan nogal wat mythevorming onderhevig is. Zo werkt de naam alleen al zeer misleidend. De benaming roestvast of liever roestvrij. Welnu niets is minder waar. Roestvast staal roest, maar de manier waarop wijkt zo sterk af van wat we gewend zijn bij koolstof staal, dat het niet als zodanig wordt herkend.

Behalve het corrosiegedrag dat afwijkt is er nog een aantal aspecten aan roestvast staal dat anders is dan bij koolstof staal. Dit zijn onder andere het mechanische gedrag en het gedrag bij verspanende bewerkingen.

Om enig inzicht in deze materie te verkrijgen is het noodzakelijk ons allereerst in de structuur en de chemische samenstelling van rvs. Aan de hand hiervan kunnen de diverse soorten rvs worden belicht alsmede de voor die soorten kenmerkende eigenschappen. Daarna kooltsof de verschillende corrosieeigenschappen van de diverse rvs soorten worden belicht. Maurer en Strauss waren toentertijd beiden werkzaam bij Friedrich A. De overgang van roestend naar niet roestend gaat vrij abrupt. Behalve dat rvs dankzij de aanwezigheid van chroom een goede bestendigheid tegen corrosie bezit, is het vanwege datzelfde chroom ook goed bestand tegen oxidatie bij hoge temperaturen.

Nader onderzoek aan deze merkwaardige legeringen bracht aan het licht dat zich aan het oppervlak een chroomoxidehuid had gevormd. Deze oxidehuid is kleurloos, zeer flexibel en dicht, en hecht buitengewoon goed aan de ondergrond.

Dit alles in schrille tegenstelling tot de oxidehuid die bij ongelegeerd staal optreedt. Alvorens verder te gaan over de eigenschappen van rvs is het nu een geschikt moment om even in te gaan op de diverse manieren waarop de verschillende soorten en typen rvs worden aangeduid.

Het diagrwm niet in de bedoeling om hier een uitputtende studie te maken van de vele aanduidingen die voor rvs kooldtof zwang zijn.

Roestvast staal Deel 1

Wij zullen ons hier beperken tot de gangbare nomenclatuur. Binnen deze indeling worden drie groepen onderscheiden, elk aangegeven met een getal van drie cijfers. De hoofdindeling is als volgt: Ferritisch en martensitisch rvs: In de tabellen 2 en 3 is uit de en series een aantal bekende rvs typen verzameld.

Het AlSI systeem is niet erg flexibel en allerlei afwijkende rvssoorten vallen er buiten. Zo is het bijzonder verwarrend dat duplex rvs is ondergebracht in de serie terwijl er geen sprake is van een volledig austenitisch rvs maar van een mengstructuur. Een dergelijk rvs had met evenveel recht in de serie opgenomen kunnen worden. Verder valt precipitatiehardend rvs helemaal buiten de boot. Deze rvstypen worden aangeduid met de hoofdletters PH voor of achter een aantal cijfers die de globale chroom- en nikkelgehalten weergeven.

PH staat voor precipitatiehardend Engels: Op zowel het duplex rvs als precipitatiehardend rvs wordt later uitvoeriger teruggekomen. In Europa is vooral de Duitse Werkstoftnummer aanduiding in zwang geraakt. Het cijfer voor de punt duidt de materiaalgroep aan: De vier cijfers achter de groep duiden soort en type aan, zie tabel4. Het nadeel is dat op het eerste gezicht zo’n getal weinig zegt. Na enige gewenning komt men er al gauw achter welk materiaal achter welk nummer schuilgaat.

  KOFLER LINUX 2012 PDF

Naast de gestandaardiseerde soorten en typen zijn er vele rvs typen in de handel die dit niet zijn en die worden aangeduid met voor bepaalde fabrikanten kenmerkende coderingen en handelsnamen. De invloed van chroom op de atmosferische corrosie van laag koolstof staal naar Binder en Brown.

Schaeffier diagram aangepast volgens Schneider. In het nu volgende passeert een aantal rvssoorten de revue. Elk wordt kort besproken. Ioolstof tabellen 2 en 3 geven een overzicht van de globale samenstelling, mechanische- en fysische eigenschappen, alsmede enige kenmerkende toepassingen. In figuur 3 zijn de stambomen weergegeven van respectievelijk martensitische- ferritische- en austenitische rvs soorten.

Martensitisch rvs De structuur komt overeen met die van koolstof staal met een vergelijkbaar koolstofgehalte. Koolstoff betekent dat bij verhoging van de temperatuur dezelfde omzettingen op kunnen treden als in koolstof staal, zij het bij afwijkende temperaturen. Bij langzaam afkoelen treedt dan weer omzetting op in respectievelijk austeniet en ferriet.

Vindt koolstpf afkoeling zeer snel plaats afschrikken. Op technische schaal wordt dit toegepast bij koolstof staal: Hierna wordt afgeschrikt in water of in olie waarbij de austeniet overgaat in een soort verwrongen ferriet, martensiet genaamd.

De martensiet is zeer hard en bros. Rvs dat een dergelijke warmtebehandeling heeft ondergaan is martensitisch rvs. De corrosieweerstand ligt gewoonlijk wat lager dan die van ferritisch- en austenitisch rvs. De corrosieweerstand is over het algemeen beter in de geharde dan in de ontlaten of zachte toestand. Martensitisch rvs wordt daar toegepast waar behoefte is ijzeer een redelijke corrosieweerstand in combinatie met hoge sterkte of hardheid. Andere toepassingen zijn onderdelen voor afsluiters, kogellagers type A ijzr chirurgische instrumenten type Martensitisch rvs wordt zelden toegepast in procesapparatuur zoals vaten en pijpleidingen.

Type is wat gemakkelijker te snijden en wordt toegepast voor klepstelen, bouten, moeren en andere onderdelen met als hoofddoel koolstkf beperken van verspaningskosten. Ferritisch rvs Wordt het chroomgehalte verhoogd, dan blijkt er een moment aan te breken waarbij bij verhitting van het staal geen omzetting meer plaatsvindt in austeniet. De structuur is dan over het gehele temperatuursinterval tot volledige smelting ferritisch.

Als het koolstofgehalte eveneens wordt verhoogd, dan blijkt dat het chroomgehalte verder moet worden opgeschroefd om een volledig ferritische structuur te verkrijgen.

Type kan vrij gemakkelijk worden vervormd en heeft een goede corrosieweerstand onder atmosferische condities. Dit is de feitelijke reden waarom het voornamelijk wordt toegepast voor bepaalde auto-onderdelen. Het wordt ook koolsotf in ammonia oxidatie fabrieken voor fabricage van salpeterzuur en voor opslagtanks voor opslag en vervoer van salpeterzuur.

Voor dit soort toepassingen wordt echter steeds meer gebruik gemaakt van austenitisch rvs van het type omdat dat gemakkelijker lasbaar is en een betere taaiheid bezit in combinatie met een betere corrosiebestendigheid. Andere toepassingen voor type zijn manden voor gebruik in ontlaatovens en bij andere warmtebehandelingen die bij relatief lage diaggam verlopen, oliebranders en voor decoratieve doeleinden.

phase diagram

Ze bezitten vanwege hun hoge chroomgehalten goede weerstand tegen oxidatie bij hoge temperatuur. De beide materialen bezitten geen goede structuur stabiliteit en sterkte bij hoge temperatuur en moeten met zorg worden geselecteerd. Ze voldoen heel goed in gevallen waar austenitische rvstypen falen, vooral in chloridehoudende milieus.

  AUTUMN MOUNTAIN AKUTAGAWA PDF

Austenitisch rvs Wordt behalve chroom ook nikkel in voldoende hoeveelheden toegevoegd dan ontstaat er een structuur, die zelfs bij omgevingstemperatuur en soms ver daar beneden geheel uit austeniet bestaat. Om deze reden is austenitisch rvs evenmin als ferritisch rvs hardbaar door middel van een warmtebehandeling.

De hoeveelheid nikkel, die bij een bepaald chroomgehalte nodig is om een volledige au steniet structuur te verkrijgen, neemt af bij toenemend koolstofgehalte. Austenitisch rvsbezit een betere corrosieweerstand dan martensitisch- en ferritisch rvs.

Daarom wordt het op grote schaal voorgeschreven voor gebruik onder zwaardere corrosieve condities zoals die optreden in bijvoorbeeld de procesindustrie.

Verder wordt het veel toegepast in de voedings- en genotmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, de architectuur en huishoudelijke apparatuur keukens e. Zowel de corrosieweerstand als de hittebestendigheid nemen toe met toenemende chroom- en nikkelgehalten. Teneinde de weerstand van putvormige corrosie van austenitisch rvs, een corrosievorm waarvoor het erg gevoelig is vooral in chloridehoudende waterige milieus, te verbeteren, worden enige procenten molybdeen toegevoegd.

De lasbaarheid van de austenitische typen is goed. Dergelijke typen worden aangeduid met een L achter het typenummer, bijv. Een andere methode is het toevoegen van een sterke carbidevormer zoals titaan of niobium, dat het overschot aan koolstof bindt, bijv. In een later artikel wordt uitvoerig op interkristallijne corrosie teruggekomen. De bestendigheid tegen spleetcorrosie is eveneens minder dan die van ferritisch en austenitisch rvs.

Precipitatiehardend rvs De precipitatiehardende typen bevatten chroom, nikkel en legeringselementen, zoals koper of aluminium. De laatstgenoemde elementen vormen tijdens de fabricli! Dit zijn kleine aparte fasen, die de sterkte aanzienlijk verhogen. Door middel van oplosgloeiings- en verouderingsprocessen kunnen zij op de gewenste sterke en hardheid worden gebracht. In de diagrammen zijn alleen de basistypen vermeld.

Een aantal typen is ook-genormaliseerd met een lettertoevoeging achter de code. De meest voorkomende hiervan zijn: Chemische samenstelling van roestvaste stalen. Globale chemische samenstelling, mechanische en fysische eigenschappen ijzrr toepassingen van de rvs soorten. In het voorgaande is reeds gesproken over de diverse structuurbestanddelen die in rvs kunnen voorkomen en de diagrxm die bepaalde legeringselementen hierop kunnen uitoefenen.

Uit experimenten is gebleken dat sommige elementen, eenmaal toegevoegd aan het staal de vorming van ferriet bevorderen en andere juist okolstof vorming van austeniet bevorderen. Het zal weinig verbazing wekken als wordt gezegd dat de verschillende elementen niet allemaal even sterke ferriet- of austenietvormers zijn. Om een en ander toch in getallen te kunnen uitdrukken zijn de zogenaamde chroom- en nikkelequivalenten ingevoerd.

Chroom is een typische koolztof, terwijl nikkel een typische austenietvormer is. Beide elementen worden als willekeurige eenheid genomen. De werking van de andere legeringselementen wordt nu uitgedrukt in fracties of veelvouden van deze eenheden. Zo blijkt vanadium een vijfmaal zo zwakke diagran te zijn als chroom: Er zijn langs experimentele weg betrekkingen opgesteld waarin de individuele werking van de verschillende legeringselementen op de ferriet- en austenietvorming tot uitdrukking zijn gebracht.

Dit zijn de reeds genoemde chroom- en nikkelequivalenten, die zijn uitgedrukt in gewichtspercentages.